Archive for year: 2014

Restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

business_finance_money_euroUn Proiect de Ordin privind procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, a fost publicat pe siteul ministerului de finante in data de 06.06.2014

Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

 • taxă pe poluare pentru autovehicule;
 • taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;
 • taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • taxă neutilizată;
 • diferenţe de sume plătite;
 • valoarea reziduală a timbrului;
 • cheltuieli băneşti;
 • alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;
 • actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum;
 • dobânda calculată conform hotărârilor judecătoreşti.

Art. 1 – (1) Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal – bugetare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.

(3) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2), depuse de contribuabili, se soluţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.

Art. 2 (1)Taxa pe poluare pentru autovehicule şi  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreştise actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.) după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100

unde:

A – suma totală de plată, ca urmare a actualizării;

sume de actualizat – suma corespunzătoare unei transe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;

IPC – indicele preturilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzatoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.

(2) Dobânda stabilită de instanţele judecătoreşti se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe.

Art. 3 Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plătii, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.

Art. 4 Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare:

a) Cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Înstiintare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoresti, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Referat privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 4;

d) Decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plătii integrale si cheltuielile de judecată, precum si orice alte sume stabilite de instantele de judecată prin hotărâri judecătoresti, prevăzută în anexa nr. 5;

e) Proces – verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6;

f) Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârilor judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 7;

g) Borderou privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 8;

h) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9;

i) Notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10;

j) Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii, prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 5 Administratia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, si Ministerul Finanțelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în mod corespunzător, în funcţie de instituţia publică obligată la plată în baza dispozitivului hotărârii judecătoreşti executorii.

            Art.6 Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituţiile publice implicate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7 Anexa nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I,  nr. 175 din 29.03.2013,  se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

Guvernul da inapoi taxa auto dar cu incetinitorul

transport-molozSumele care trebuie restituite de stat in baza unor hotărâri judecătoreşti, reprezentând taxa auto, dobânda aferentă, cheltuielile de judecată şi alte sume, devenite executorii până la 31 decembrie 2015, vor fi plătite doar într-un interval de cinci ani, cu plata anuală a numai 20% din valoare.

În cursul acestui termen, orice procedură de executare silită se suspendă de drept. Sumele de plată vor fi actualizate cu inflaţia, iar graficul de plată a tranşelor anuale va fi stabilit de autorităţile competente.

Modalitatea de plată a fost stabilită de Guvern prin ordonanţă de urgenţă.

“Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stablite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursu a 5 ani calendaristici, prin plata în fie care an a 20% din valoarea acestora”, este decizia Guvernului.

Sursa: Mediafax

Taxa auto incalca legislatia UE

auto_tractari_0723777707_12Taxa auto, indiferent de denumirea pe care a avut-o în ultimii cinci ani – taxa auto, de primă înmatriculare, de mediu, de poluare şi mai nou timbrul de mediu a incalcat  legislatia UE.

În ciuda tuturor modificărilor aduse modalităţii de calcul, în scopul remedierii deficienţelor remarcate de instanţele europene, bugetul de stat este sărăcit an de an cu sute de milioane de lei, sume infime însă faţă de cât ar trebui să se înapoieze celor care au obţinut decizii judecătoreşti definitive de rambursare.

Din suma de 1,34 miliarde lei, incasata in anii 2012 şi 2013, statul a înapoiat celor care deţin decizii judecătoreşti aproape 931 milioane lei, ceea ce reprezintă 69,4% din sumele încasate.

Considerată rând pe rând discriminatorie sau că încalcă dreptul la libera circulaţie a mărfurilor în interiorul Uniunii, taxa a fost periodic modificată, ajungându-se la actuala variantă aberantă de a fi percepută şi pentru autoturismele second-hand achiziţionate înainte de anul 2007 şi pentru care nu s-a plătit niciun fel de taxă la prima înmatriculare.

Ce documente sunt necesare pentru restituirea taxelor de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)

Persoanele care au dobândit dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule / taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule / timbrul de mediu pentru autovehicule, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus ca numai Administraţia Fondului pentru Mediu să restituie sumele respective trebuie să depună la AFM următoarele documente:

 • 1. Cererea conform modelului din Anexa nr. 3 la Ordinul 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
 • 2. Hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
 • 3. Act identitate pentru persoana fizică/certificatul de înregistrare pentru persoane juridice, în copie;
 • 4. Documentul de plată cu care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule, în copie;
 • 5. Carte de identitate a autovehiculului sau Decizia de calcul a taxei poluare pentru autovehicule, în copie;
 • 6. Extras de cont din care să reiasă contul IBAN în care se vor vira sumele de restituit, în copie (la persoanele fizice în cazul în care contul nu aparţine titularului hotărârii judecătoreşti, atunci va trebui să depuneţi şi actul de identitate al persoanei care deţine contul IBAN înscris în cerere, în copie);
 • 7. Telefon de contact, de preferat mobil.

Sursa: Curierul National

Transportul cu vehicule a caror masa maxima nu depaseste 3.5 tone

2013-09-25 15.30.04Conform OUG nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si Ordinului ministrului transporturilor 1567/2013, publicat in Monitorul oficial Nr. 844 din 30 dec 2013, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, pentru transportul cu vehicule a caror masa maxima nu depaseste 3.5 tone, incepând cu data de 1 ianuarie 2015, se introduc urmatoarele schimbari:

 • conducătorii auto ai vehiculelor rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de mărfuri sau a transportului rutier în cont propriu de mărfuri, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competenţă profesională, obţinut şi eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.
 • conducătorii auto ai vehiculelor rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier naţional contra cost/transportului rutier în cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competenţă profesională, obţinut şi eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.
 • conducătorii auto ai autovehiculelor având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, utilizate la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de persoane sau a transportului rutier în cont propriu de persoane, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competenţă profesională, obţinut şi eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.

În cazul efectuării transporturilor rutiere prevăzute la alin. (1)-(3), operatorii de transport rutier/întreprinderile autorizate/întreprinderile de transport rutier în cont propriu pot angaja conducători auto titulari ai certificatului de calificare profesională iniţială sau ai certificatului de calificare profesională continuă, obţinute şi eliberate în conformitate cu reglementările în vigoare.

În cazul efectuării transporturilor rutiere prevăzute la alin. (1)-(3), dispoziţiile privind obligaţia existenţei la bordul vehiculelor rutiere a certificatului de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat, prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a), la art. 70 lit. g) şi la art. 77 lit. e) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Pentru a avea acces la transportul rutier naţional contra cost efectuat conform prevederilor art. 111 alin. (1) – (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii de transport/întreprinderile au obligaţia de a îndeplini prevederile prezentului ordin până la data de 1 ianuarie 2015.

Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, cu autovehicule având cel puţin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, respectiv la operaţiuni de transport rutier în cont propriu efectuate cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură în cadrul unei operaţiuni de transport, întreprinderile au obligaţia de a îndeplini prevederile prezentului ordin până la data de 1 ianuarie 2015.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 şi 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Citeste intregul ordin Ordinul nr. 1567/2013: Ordin al ministrului transporturilor 1567/2013

Noul calculator 2014 al taxei auto

calculator_taxa_autoANAF a publicat pe site-ul sau calculatorul timbrului de mediu pentru 2014, care utilizeaza in formula de calcul cursul stabilit la 1 octombrie 2013. Din luna martie a anului trecut, Guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formulă de calcul a condus la o creştere în medie de circa 10% a sumei de plată pentru maşinile Euro 4 şi Euro 3 şi o scădere cuprinsă între 60% şi 90% pentru maşinile Euro 2, Euro 1 şi non-euro, pe principiul că maşinile vechi au o durată scurtă de funcţionare şi, deci, vor polua pentru un interval mai mic.

Calculeaza aici Taxa de timbru- cf. OUG 9/ 2013, Versiunea din 7 ianuarie 2014