Archive for month: June 2014

Restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

business_finance_money_euroUn Proiect de Ordin privind procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, a fost publicat pe siteul ministerului de finante in data de 06.06.2014

Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

 • taxă pe poluare pentru autovehicule;
 • taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;
 • taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • taxă neutilizată;
 • diferenţe de sume plătite;
 • valoarea reziduală a timbrului;
 • cheltuieli băneşti;
 • alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;
 • actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum;
 • dobânda calculată conform hotărârilor judecătoreşti.

Art. 1 – (1) Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal – bugetare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.

(3) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2), depuse de contribuabili, se soluţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.

Art. 2 (1)Taxa pe poluare pentru autovehicule şi  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreştise actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.) după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100

unde:

A – suma totală de plată, ca urmare a actualizării;

sume de actualizat – suma corespunzătoare unei transe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;

IPC – indicele preturilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzatoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.

(2) Dobânda stabilită de instanţele judecătoreşti se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe.

Art. 3 Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plătii, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.

Art. 4 Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare:

a) Cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Înstiintare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoresti, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Referat privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 4;

d) Decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plătii integrale si cheltuielile de judecată, precum si orice alte sume stabilite de instantele de judecată prin hotărâri judecătoresti, prevăzută în anexa nr. 5;

e) Proces – verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6;

f) Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârilor judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 7;

g) Borderou privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 8;

h) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9;

i) Notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10;

j) Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii, prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 5 Administratia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, si Ministerul Finanțelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în mod corespunzător, în funcţie de instituţia publică obligată la plată în baza dispozitivului hotărârii judecătoreşti executorii.

            Art.6 Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituţiile publice implicate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7 Anexa nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I,  nr. 175 din 29.03.2013,  se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.