Category Archives: Ajutor

Cum se poate anula o amenda rutiera?

2013-09-18 13.40.38Pentru a contesta o amenda rutiera nu este neaparat nevoie de avocat, procedura fiind foarte simpla. Important este sa respectam cativa pasi simpli:

 • Instanta careia trebuie sa va adresaţi este cea în raza căreia îşi are sediul unitatea de poliţie rutieră care v-a amendat.
 • Nu lasati sa treaca zilele. 15 zile este termenul maxim in care aveţi dreptul de a va adresa instantei de judecată pentru a contesta procesul-verbal de contravenţie. Daca aţi depăşit acest termen, nu mai puteti initia nici o acţiune  judiciară. Termenul de 15 zile curge de la data la care ati primit procesul-verbal: fie v-a fost înmânat personal de poliţistul rutier, fie l-ati primit prin posta. In cazul primirii prin posta trebuie să fiţi atenţi la data de pe ştampila poştei, care poate fi anterioară zilei în care aţi primit plicul cu procesul-verbal.
 • Plangerea care se adresează instanţei de judecată – pe care o puteţi depune personal sau trimite prin poştă cu confirmare de primire – trebuie să fie însoţită de o copie după actul de identitate şi o copie după procesul-verbal prin care aţi fost amendat. Toate aceste acte – plângere, copie după act de identitate, copie după procesul-verbal – trebuie depuse în dublu exemplar.
 • Principalele motive prin care puteţi obţine anularea procesului-verbal de contravenţie vizeaza greseli in completarea lui. Mulţi poliţişti nu completează toate rubricile sau nu le completează corect. Iata cateva lipsuri des intalnite in completarea procesului-verbal: neprecizarea motivelor care au dus la întocmirea unui proces-verbal sau care nu conţin datele cerute de lege; nu sunt menţionate obiecţiunile contra-venientului; lipsa semnăturii agentului constatator; lipsa menţiunilor cu privire la numele şi funcţia agentului constatator; stabilirea amenzii în sumă totală, fără să se indice sancţiunea aplicată pentru fiecare din contravenţiile stabilite etc.
 • În cazul în care dvs. nu aţi semnat procesul-verbal de contravenţie (semnătura personală fiind obligatorie) poliţistul trebuie să gaseasca un martor care să contrasemneze procesul-verbal de contravenţie.
 • Pentru a fi valabil, pe procesul-verbal trebuie obligatoriu menţionate data şi locul unde este în-cheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele dumneavoastră personale din actul de identitate, codul numeric personal al dumneavoastră, descrierea faptei pentru care aţi fost oprit, prin indicarea datei, orei şi locului, şi descrierea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

 

 

Restituirea valorii reziduale a taxei pe poluare pentru autovehicule

transport-molozIn conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, Hotărârii Guvernului nr. 88/2013, Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 407/2013, atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbru de mediu şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

Pentru restituirea sumei, ultimul proprietar, va depune la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente:

 • cerere de restituire model tip aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013;
 • copia cărţii de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea radierii pentru export;
 • certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări a vehiculelor, în original şi copie;
 • documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, în maxim 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete, iar restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu numai după efectuarea compensării cu eventuale obligaţii fiscale restante conform art. 117 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

După depunerea documentaţiei, contribuabilii care solicită restituirea în numerar, vor primi de la organul fiscal competent „Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”, prevăzută în Anexa nr. 2 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 407/2013, urmând a se prezenta la Trezoreria de domiciliu la data la care sunt programaţi pentru ridicarea sumelor cuvenite.

Prin organ fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se înţelege:

 • în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – unitatea fiscală teritorială la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
 • în cazul persoanelor fizice – unitatea în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul.

Suma reprezentând valoarea reziduală a timbrului se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”.

Sursa: Finante Valcea

Calculul valorii noului timbru de mediu si restituirea valorii reziduale a vechii taxe platite

transport-lemne_02Documentele necesare pentru calculul timbrului de mediu

Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care reprezintă:

– în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

– în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

Persoana fizică sau juridică trebuie să prezinte:

 • cererea privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, model prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 296/2013;
 • cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, model prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 296/2013, formular care se depune în format electronic, însoţit de formularul editat;
 • cartea de identitate a vehiculului, în copie şi în original;
 • documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil, în copie şi în original;
 • în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ ori rezultatul evaluării individuale efectuate, în copie şi în original.

Atenţie!

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului timbrului de către organul fiscal, al cărui model a fost stabilit în Ordinul preşedintelui ANAF nr. 296/2013.

În urma depunerii documentaţiei, se va emite Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în termen de cel mult două zile lucrătoare, sau Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.

 

Timbrul se achită în lei, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

Programul de asistenţă pentru calculul timbrului de mediu poate fi accesat pe site-urile ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili/Despre impozite şi taxe/Despre taxa de poluare/Timbrul de mediu;

 

Restituirea diferenţelor între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 şi Hotărârii Guvernului nr. 88/2013, în cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată.

Pentru restituirea sumelor, titularul obligaţiei de plată va depune:

 • cerere de restituire, model aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013;
 • documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisii poluante, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie;
 • copia cărţii de identitate a vehiculului, cu prezentarea în original a acesteia;
 • copia certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestuia.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisii poluante, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau Bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

 

Restituirea valorii reziduale a taxei plătite

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 şi Hotărârii Guvernului nr. 88/2013, atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

Pentru restituirea sumei, ultimul proprietar, va depune la organul fiscal competent în administrarea acestuia:

 • cerere de restituire, model aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013;
 • copia cărţii de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea radierii pentru export;
 • certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări a vehiculelor, în original şi copie;
 • documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie;
 • dovada plăţii taxei pe poluare/taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, în copie sau în original, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz.

Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, în maxim 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete, iar restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu.

Suma reprezentând valoarea reziduală timbrului se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.

Atenţie!

În situaţia în care un autovehicul este reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovehiculului în România nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

Restituirea sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia

În baza reglementărilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, în cazul contestării timbrului plătit, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de timbru faţă de cel plătit.

Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru, contribuabilul va depune, în original şi copie, la organul fiscal competent în administrarea acestuia:

 • cerere de restituire, model aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013;
 • dovada plăţii timbrului: chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz;
 • documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în maxim 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

 

Sursa: Finante Valcea

Calculatorul oficial pentru taxa de timbru 2013

taxa_de_timbruTaxa de timbru- cf. OUG 9/ 2013

ANAF a publicat pe siteul propriu ultima versiune a calculatorului pentru taxa de timbru – Calculator versiunea 12 martie 2013

Va reamintim ca timbrul de mediu se aplica oficial incepand cu data de 15 Martie 2013

Pentru urmatoarele categori de vehicule:

 • M1, M1G – Vehicul transport pasageri cu cel mult opt locuri pe scaun
 • M2, M2G – Vehicul transport pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune si masa maxima sub 5 t
 • M3, M3G – Vehicul transport pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune si o masa maxima peste 5 t
 • N1, N1G – Vehicul pentru transportul de marfuri cu masa maxima sub 3,5 t
 • N2, N2G – Vehicul pentru transportul de marfuri cu masa maxima peste 3,5 t dar care nu depaseste 12 t
 • N3, N3G – Vehicul pentru transportul de marfuri cu masa maxima peste 12 t

 

Cum sa-ti pregatesti masina de iarna?

Iarna se apropie cu pasi repezi. Iata un top cu cele mai folositoare sfaturi ca sa nu ajungi in situatia de a lasa masina in fata blocului toata iarna.

1. Cele mai importante sunt cauciucurile pentru ca daca nu va echipati masina cu anvelope de iarna riscati amenzi pâna la 1.340 de lei.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 prevede sanctionarea conducerii autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, nefacându-se referire la o anumita perioada a anului.Amenda este prevazuta de la 9 la 20 puncte-amenda, respectiv între 603 si 1.340 lei, iar sanctiunea contraventionala este însotita si de masura retinerii certificatului de înmatriculare.

Cauciucurile acceptate ca anvelope de iarna sunt cele inscriptionate cu simbolurile “M+S”, “M.S.”, “MS” sau “M&S”, nefiind incluse în aceasta categorie anvelopele marcate numai “all seasons”.

2. Nu uitati de bateria. Aceasta trebuie verificata pentru ca iarna exista riscul sa se descarce mult mai usor, deoarece motorul este rece si are nevoie de mai multa energie pentru a porni si solicita bateria mai mult.

Bateria este elementul central al trecerii cu bine peste iarna. Daca circulati mai rar cu masina pe timp de înghet, porniti motorul si dati o tura prin jurul blocului pentru a o încarca înaintea zilelor de ger.

Este cunoscut faptul ca la frig, bateriile se descarca mult mai repede. De exemplu, pe timp de iarna, daca lasam o masina nepornita mai multe zile, cresc sansele ca bateria sa se descarce si sa nu mai porneasca motorul. In principal, o baterie noua sau una buna nu are voie sa faca asa ceva, dar la o baterie veche ne putem astepta la surprize.

Nu uita de acest punct mai ales daca ai mosina cu motor Disel. Se stie ca motoarele Diesel au nevoie de un curent mai mare la pornire, deci solicita mai mult bateria. O baterie noua costa intre 200 si 1000 de lei, in functie de capacitate.
3. Chiar daca in principiu o masina noua are antigel la nivel, este necesar sa-l verificam imediat cum sunt semne ca temperaturile coboara spre 0 grade. O mica fisura sau scurgere in sistemul de racire, poate duce la scaderea nivelului de lichid. De obicei, aceste scurgeri nu sunt vizibile, pentru ca antigelul se evapora repede, in loc sa curga pe asfalt. Deci chiar daca nu gasim pete de lichid sub masina, sunt sanse sa avem o scurgere. In plus, la unele masini, gura de alimentare poate fi inselatoare – chiar daca vedem lichid in radiator, putem avea surprize. Deci, e bine sa verificam nivelul antigelului din instalatia de racire si sa adaugam daca e cazul. Un bidon cu 4 litri de antigel concentrat costa intre 40 si 90 de lei.

4. Nu uita de lichid special pentru spalat parbrizul la temperaturi scazute. Pe acesta din urma nu-l diluati cu apa, caci poate îngheta chiar în rezervor sau, si mai rau, veti obtine un parbriz înghetat instantaneu atunci când veti dori sa-l curatati. Majoritatea soferilor au in vasul dedicat lichidului de spalare a geamurilor lichid de vara. Daca va prinde inghetul cu acest lichid in rezervor se pot sparge: vasul de plastic , motorasele care duc lichidul la stropitoare si chiar furtunele. Daca nu vreti sa aveti o cheltuiala inutila, mai bine verificam. Un bidon de 5 litri cu lichid de iarna costa in jur de 15-20 de lei.
5. Atentie la stergatoare! Pe timp de iarna stergatoarele vor ingheta si se vor lipi de parbriz. Prin urmare, nu le vom mai putea folosi si exista riscul sa le stricam, sau sa ardem releul de la stergatoare. Nu este rau sa ridicati stergatoarele cand temperatura este sub 0 grade Celsius.

6. Este bine sa aveti tot timpul în rezervor suficient combustibil pentru ca în cazul în care ramâneti înzapezit singura sursa de caldura este motorul.

7. Nu lasa frana de mana trasa! Cand temperatura pe timp de noapte poate ajunge sub 0 grade, nu trebuie sa lasam frana de mana trasa. Daca este frig, umezeala acumulata in timpul zilei pe etriere poate ingheta. Astfel, degeaba eliberam noi cablul, ca etrierele vor ramane blocate si intepenite. Asadar, sabotii pot ramane blocati pe tamburi si placutele pe discul de frana. Daca plecam cu masina infranata, vom strica si placutele si discurile sau tamburii.

Ce cheltuieli suporta clientul in cazul inchirierii unei masini?

Din legea taximetriei

 • Lege nr. 38 din 20 ianuarie 2003, publicata in M. Of. 45 din 28.01.2003
 • completata de legea nr.265/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 03/08/2007
 • Ordonanta de urgenta nr. 153/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21/12/2007

aflam:

Sectiunea 3 – Executarea transportului de persoane in regim de inchiriere a autoturismului

Art. 25

 • (1) Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducator auto, pus la dispozitia clientului pe baza de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate, pe baza de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul in regim de inchiriere se realizeaza pe orice traseu, la cererea expresa a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducatorul auto trebuie, obligatoriu, sa detina atestat profesional si sa fie angajat al transportatorului autorizat.
 • (2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa si serviciul de inchiriere de autoturisme fara conducator auto, pe care le pune la dispozitia clientilor pe baza de contract.
 • (3) Serviciul de inchiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de catre orice operator economic inregistrat la registrul comertului in conditiile legii, pe baza certificatului de inmatriculare emis de acesta.
 • (4) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, clientii suporta, in afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurarii pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.
 • (5) In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dupa caz, nu poate inchiria autoturismul daca clientul nu face dovada ca detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Inchirierea autoturismului fara conducator auto se va mentiona expres in contractul de inchiriere, care trebuie sa contina si prevederi privind obligatiile clientului privind restituirea vehiculului.
 • (6) Pentru executarea serviciului de transport in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
  • a) copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere, care este valabila in prezenta documentelor mentionate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) si e);
  • b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat;
  • c) contractul incheiat intre transportatorul autorizat si client;
  • d) documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.
 • (7) Pentru executarea serviciului de inchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sa existe copia conforma a certificatului de inmatriculare emis de registrul comertului, eliberata, la cerere, de catre autoritatea de autorizare pentru o durata de 5 ani. Copia conforma este valabila in prezenta urmatoarelor documente sau insemne, respectiv:
  • a) certificatul de inmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;
  • b) asigurarea persoanelor si a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad in sarcina transportatorului autorizat;
  • c) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
  • d) contractul de inchiriere al autoturismului si documentele de plata anticipata a serviciului.
 • (8) La efectuarea controlului, in cazul lipsei documentelor sau insemnelor prevazute, se aplica prevederile art. 12.
 • (9) Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.
 • (10) Autoturismele utilizate in efectuarea serviciului de transport in regim de inchiriere sau in efectuarea serviciului de inchiriere de autoturisme trebuie sa aiba atasate, vizibil, pe coltul stanga jos al parbrizelor fata si spate, cate un ecuson realizat si eliberat in conditiile art. 11 alin. (6) si (7), pentru intreaga perioada de valabilitate a copiei conforme.
 • (11) Transportatorii autorizati sau operatorii economici, dupa caz, sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, dupa caz, conducatorului autovehiculului.

Normele de aplicare la legea taximetriei

Distantele dintre localitatiile Romaniei

De la: Bucuresti – Pana la: Alba Iulia
394 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Alexandria
87 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Arad
555 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Azuga
132 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Bacau
289 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Baia Mare
550 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Baile Felix
583 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Baile Govora
217 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Baile Herculane
400 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Baile Olanesti
213 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Baile Tusnad
248 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Bicaz
370 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Bistrita
419 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Botosani
446 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Braila
213 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Brasov
161 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Busteni
131 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Buzau
110 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Calafat
309 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Calarasi
118 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Calimanesti
203 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Caransebes
431 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Campina
95 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Campulung Muscel
156 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Campulung Moldovenesc
454 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Cluj Napoca
426 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Constanta
225 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Corabia
166 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Covasna
256 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Craiova
248 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Curtea de Arges
163 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Dej
464 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Deva
381 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Drobeta Turnu Severin
374 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Eforie Nord
236 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Eforie Sud
241 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Fagaras
228 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Focsani
184 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Galati
241 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Giurgiu
63 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Horezu
239 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Hunedoara
391 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Iasi
406 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Mangalia
270 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Marasesti
206 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Miercurea Ciuc
263 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Moldova Noua
469 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Negresti Oas
585 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Neptun
262 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Ocna Sibiului
310 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Oradea
574 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Orsova
363 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Petrosani
343 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Piatra Neamt
349 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Pitesti
126 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Ploiesti
60 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Poiana Brasov
164 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Predeal
138 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Pucioasa
99 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Putna
505 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Radauti
475 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Resita
486 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Ramnicu Sarat
145 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Ramnicu Valcea
195 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Rasnov
156 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Satu Mare
596 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Sfantu Gheorghe
197 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Sibiu
282 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Sighisoara
279 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Simeria
372 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Sinaia
148 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Sangeorz Bai
458 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Slanic Prahova
146 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Slanic Moldova
328 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Slatina
199 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Slobozia
121 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Sovata
346 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Suceava
436 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Techirghiol
237 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Timisoara
538 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Targoviste
82 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Targu Jiu
306 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Targu Neamt
383 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Targu Ocna
282 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Tulcea
278 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Turnu Magurele
134 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Urziceni
58 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Valenii de Munte
169 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Vaslui
332 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Vatra Dornei
412 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Zalau
505 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Zarnesti
169 Km

De la: Bucuresti – Pana la: Zimnicea
122 Km

Cum pornesti o masina pe benzina la care a murit bateria?

Vine iarna si masina s-ar putea sa nu mai porneasca. Ce este de facut?

Iata ce poti sa faci, in cativa pasi simpli:

 • 1. Daca ai cum, pune masina cu botul in jos pe o panta. Daca nu locuiesti intr-un oras cu pante, atunci va trebui sa  impingi masina impreuna cu unul sau doi prieteni.
 • 2. Baga cheia in contact, si roteste cheia 2 click-uri. Al III-lea click de cheie ar fi demarorul care porneste masina.  Se sting farurile si se opreste orice alt consumator electric (radio, ventilatie, AC, etc.).
 • 3. O persoana se urca la volan, coboara frana de mana, calca ambreiajul pana la fund, si baga in treapta a doua.  Piciorul ramane pe pedala de ambreiaj. Este contraindicata pornirea din treapta 1 deoarece “zmuceste” mai puternic  motorul. O pornire in acest fel ar putea deplasa sau rupe curelele de distributie.
 • 4. Incepi sa impingi masina.
 • 5. Cand masina prinde viteza, se ridica brusc piciorul de pe ambreiaj. Se ia piciorul de pe ambreiaj cu totul, nu doar pana la jumatate sau punctul unde incepe masina de obicei sa se miste. Daca ridici piciorul incet, nu va merge si este pacat de efortul depus. Nu se umbla la chei.
 • 6. Dapa ce a pornit, e recomandat sa se ramana cateva minute pe loc cu masina turata. Nu opriti motorul cel putin 15  minute. In acest fel dinamul are timp sa incarce bateria slabita.

Sfaturi utile:

 • 1) Nu incerca sa pornesti o masina diesel prin impingere. Nu va merge!
 • 2) Pentru masinile pe benzina cu injectie si care au bateria moarta complet (nu se mai aprinde deloc bordul) este foarte posibil sa nu porneasca oricat ai impinge. Pentru a injecta benzina iti trebuie un pic de baterie.
 • 3) Nu tine cheia pe pozitia “pornire” prea mult timp. Daca dupa o incercare nu a pornit, da cheia la zero, si mai  incearca o data dupa ce ai asteptat cateva minute. Bateria isi va reveni cat de cat in acest interval.

Legislatia rutiera cu privire la tractarea pe drumurile publice

In hotărârea guvernului nr. 1391/2006  pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.876/2006  si modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64/2007  selectam:

Art. 153.

 • (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta două remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şi să nu circule cu viteză mai mare de 25 km/h.
 • (2) Motocicleta fără ataş, precum şi bicicleta pot tracta o remorcă uşoară având o singură axă.

Art. 154.

Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:

 • a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
 • b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător;
 • c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
 • d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile;
 • e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.

Art. 155.

 • (1) În cazul rămânerii în pană a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este obligat să îl scoată imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordură ori acostament, aşezându-l paralel cu axa drumului şi luând măsuri pentru remedierea defecţiunilor sau, după caz, de remorcare.
 • (2) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehicul sau remorca acestuia care au defecţiuni la sistemul de iluminarea sau semnalizare luminoasă nu pot fi tractate pe drumurile publice fără a avea în funcţiune, în partea stângă, în faţă, o lumină de întâlnire şi în spate, una de poziţie.

Art. 156.

 • (1) Dacă un autovehicul sau o remorcă a rămas în pană pe partea carosabilă a drumului şi nu pot fi deplasate în afara acesteia, conducătorul autovehiculului este obligat să pună în funcţiune luminile de avarie şi să instaleze triunghiurile reflectorizante.
 • (2) Triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi în spatele vehiculului, pe aceeaşi bandă de circulaţie, la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi aşezate la o distanţă mai mică sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalţi conducători de vehicule.
 • (3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampă portativă cu lumina galbenă intermitentă, care se instalează la partea din spate a vehiculului.
 • (4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante sau a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea ori staţionarea sunt interzise.
 • (5) În cazul căderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părţi din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat să-l semnalizeze cu unul din mijloacele prevăzute la alin. (1) – (3).

Art. 157.

 • (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli:
  • a) conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat, trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
  • b) autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării;
  • c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3 – 5 m. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
  • d) conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicată inscripţia „Fără semnalizare”, precum şi indicatorul „Alte pericole”.
 • (2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformă de remorcare a părţii din faţă a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nici o persoană.
 • (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roţi cu sau fără ataş, a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaţă sau zăpada. Se interzice şi remorcarea a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
 • (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platformă de remorcare.
 • (5) Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distanţe scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.

Sursa:  Inspectoratul General al Poliţiei Române