Tag Archives: 30 de zile

Adio masini cu numar de bulgaria

banner1Un proiect de lege lansat în dezbatere publică de MAI prevede amenzile maxime, de la 1.575 la 7.500 de lei pentru soferii care conduc băuţi, nu acordă prioritate pietonilor sau depăşesc viteza regulamentară cu peste 60 de kilometri pe oră.

Proiectul de lege lansat de MAI mai prevede şi că şoferii amendaţi care nu achită valoarea sancţiunii, în termen de 90 de zile, vor avea permisele suspendate până fac dovada plăţii.

Proiect de lege interzice circulaţia maşinilor înmatriculate în alte state şi deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, pentru mai mult de 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state.

La cererea poliţistului rutier, persoanele care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat vor avea obligaţia de a prezenta un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul, însoţit de o traducere legalizată în limba română a acestuia, potrivit proiectului.

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Art. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 29, se introduce un nou punct, pct. 291, care va avea următorul cuprins:
„(291) suspendarea înmatriculării – măsura de retragere provizorie a dreptului de utilizare a vehiculului pe drumul public, dispusă de către autoritatea competentă să realizeze operaţiunea de înmatriculare.”

2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10 – (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, a celor neasigurate pentru răspundere civila pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, precum şi a celor a căror înmatriculare este suspendată.”

3. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41) – (43), care vor avea următorul cuprins:
„(41) Organul fiscal al administraţiei publice locale care scoate din evidenţa fiscală vehiculul, comunică, în scris, operaţiunea efectuată şi datele noului proprietar, în termen de trei zile lucrătoare, autorităţii competente, care face menţiunea corespunzătoare în evidenţe.
(42) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), operează de drept suspendarea înmatriculării vehiculului.
(43) De la data efectuării menţiunii prevăzute la alin. (41), la solicitarea instituţiilor interesate cu privire la deţinătorul/utilizatorul vehiculului, autoritatea competentă transmite acestora datele noului proprietar.”

4. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:
„(5) Vehiculele înmatriculate în România se radiază din oficiu în baza comunicării unei autorităţi străine care atestă înmatricularea acestora în alt stat.”

5. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. Prin excepţie, persoana supravegheată sau examinată în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile A1, A2 şi A, răspunde în mod individual pentru încălcarea regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie.
…. (5) Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutieră şi instructori auto atestaţi de autoritatea competentă.”

6. Alineatul (8) al articolului 23, se abrogă.

7. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alin.(9)1 – (9)4, care vor avea următorul cuprins:
„(9)1 Pentru asigurarea şi verificarea legalitaţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice şi a probei practice se înregistrează video şi, după caz, audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări.

(9)2 Înregistrarea se stochează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere, pe o perioadă de cel mult un an de la data desfăşurării acestuia.
(9)3 Accesul la înregistrările prevăzute la alin. (9)2 este permis numai serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a organizat examenul de obţinere a permisului de conducere şi Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehicuelor. Persoanele vizate au drepturile prevăzute de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(9)4 Condiţiile în care se realizează înregistrările prevăzute la alin. (9)1 şi măsurile tehnice şi organizatorice pentru protejarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

8. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), care va avea următorul cuprins:
„(2¹) Persoanele cu domiciliul ori reşedinţa în România care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat într-un alt stat sunt obligate să înmâneze poliţistului rutier, la cererea acestuia, alături de documentele prevăzute la alin.(2) un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul, însoţit de o traducere legalizată în limba română, a acestuia.”

9. Alineatul (4) al articolului 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul ori reşedinţa în România, pot fi conduse pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state.”

10. La articolul 82, după alineatul (4), se introduc două noi alineate, alineatele (4¹) şi (42), care vor avea următorul cuprins:
„(4¹) La oprirea în trafic a vehiculelor prevăzute la alin.(4) poliţistul rutier verifică existenţa documentelor prevăzute la art. 35 alin.(2) şi (2¹). Datele referitoare la autovehicul şi la documentul doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul se înscriu în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state, care se ţine de către Poliţia Română.

(4²) Dispoziţiile alin.(4) nu se aplică:
a) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare;
b) autovehiculelor şi remorcilor cu care se efectuează, în condiţiile legii, transport rutier public de mărfuri sau persoane ori, după caz, transport în regim de închiriere sau serviciu de închiriere;
c) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoane aflate în raporturi juridice de muncă cu persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare/care au calitatea de asociat, acţionar sau administrator, după caz, în raport cu persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare;
d) autovehiculelor şi remorcilor utilizate în baza unui contract de leasing.”

11. La articolul 100 alineatul (3), lit. b) se abrogă.

12. La articolul 101 alineatul (1), punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art.35 alin.(2) şi alin.(2¹).”
13. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 38 se introduce un nou punct, pct. 39, care va avea următorul cuprins:
„39. nerespectarea dispoziţiilor art. 82 alin. (4);”
14. La al articolul 102 alineatul (3), lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) conducerea unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată.”

15. La alineatul (1) al articolul 103, lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,c) pentru o perioadă de 120 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice iar instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus aplicarea unei sancţiuni administrative, concomitent cu măsura de neîncepere a urmăririi penale, scoatere de sub urmărire penală, încetare a urmăririi penale sau achitare.”

16. La alineatul (1) al articolului 103, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:
,,d) pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale ori, achitarea cu aplicarea unei sancţiuni administrative.”

17. Alineatul (8) al articolului 103 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(8) În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reşedinţa, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”

18. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 1031, care va avea următorul cuprins:
,,Art. 1031 – (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal.
(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule prevăzută la alin. (1) încetează în următoarele situaţii:
a) la data prezentării dovezii achitării amenzii la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta;
b) la data achitării amenzii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) în termen de 10 zile de la data transmiterii dovezii achitării amenzii printr-o altă modalitate decât cele prevăzute la lit. a) şi b) la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.”

19. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art.104. – La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare aplicată ca sancţiune contravenţională complementară, cu excepţia celor prevăzute la art.105 alin.(2), se poate reduce de către şeful poliţiei rutiere al judeţului sau al municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament.”

20. La articolul 105, partea introductivă a se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 105 – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice sau fizice, după caz:”

21. La articolul 105, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:
„(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;

b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;
c) depăşirea cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.”

22. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art.107. – Sancţiunile prevăzute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.103 alin.(2), 105 alin.(2) şi art.106 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.”

23. La articolul 109, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), care va avea următorul cuprins:
,,(71) Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii, în situaţia în care plata acesteia nu se face pe loc, agentul constatator completează în procesul verbal şi înştiinţarea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.”

24. La articolul 109, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), care va avea următorul cuprins:
,,(81) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile aplicate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, străinilor, apatrizilor sau cetăţenilor români cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în străinătate, ori celor aplicate cetăţenilor români pentru fapte săvârşite pe teritoriul altor state în condiţiile în care se cere transferul executării sancţiunii amenzii, se fac venit integral la bugetul de stat.”

25. La articolul 111 alineatul (1), lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 105 alin. (2) şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);”

26. Alineatul (3), (4) şi (5) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi d), precum şi în cele menţionate la art. 85 alin. (2) şi (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) şi (5) şi art.102 alin.(3) lit. c) şi art. 105 alin.(2) lit. a), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.
(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră, dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una din cele prevăzute la art.102 alin.(3) lit. c) şi art. 105 alin.(2) lit. a), sau dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), art.85 alin.(1) şi (3), art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3) şi art.102 alin.(3) lit.a), b) şi e) şi art. 105 alin.(2) lit. b) şi c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.”

27. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se introduc trei noi litere, lit. y), z) şi aa) care vor avea următorul cuprins:
„y) conducătorul vehiculului nu are asupra sa documentul doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul, însoţit de o traducere legalizată în limba română, a acestuia.
z) vehiculul circulă pe drumurile publice după expirarea termenului prevăzut de art. 82 alin. (4).
aa) înmatricularea vehiculului este suspendată.”

28. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 112 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r) s), y), z) şi aa) la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) şi x) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), o), p), r), s), y), z) şi aa) odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare, poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare.”

29. La articolul 112, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare, reţinute pentru nerespectarea dispoziţiilor art.35 alin.(2¹), se păstrează la sediul serviciului poliţiei rutiere din care face parte agentul constatator pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare. În situaţia în care în acest termen conducătorul vehiculului prezintă documentele, iar acestea atestă încadrarea în prevederile art.82 alin. (4) sau (42), certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare se restituie. În caz contrar acestea se remit autorităţii emitente.”

30. Alineatul (11) al articolului 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce autovehicule, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, numai după efectuarea dovezii achitării amenzii contravenţionale, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.”

31. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 118 – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea prevăzută la alin. (1) nu suspendă executarea sancţiunii amenzii contravenţionale. În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea contravenientului, instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării sancţiunii amenzii contravenţionale până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă s-a depus o cauţiune de 10% din valoarea amenzii.
(3) Cererea de suspendare se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor, prin încheiere de şedinţă ce poate fi atacată odată cu fondul cauzei.
(4) Plângerea suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare. În situaţia în care pentru contravenţia săvârşită, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede şi aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile în evidenţe şi îi restituie permisul de conducere, dacă acesta a fost reţinut.
(5) Dispozitivul hotărârii definitive prin care se menţine sancţiunea complementară se comunică unităţii de poliţie pe raza căreia a fost săvârşită fapta în vederea punerii în executare.
(6) Punerea în executare a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule se face de către serviciul poliţiei rutiere competent, care înştiinţează titularul permisului de conducere cu privire la data începerii suspendării şi durata acesteia, în termen de 30 zile de la data comunicării dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.
(7) În termen de 15 zile de la data înştiinţării prevăzute la alin. (5), contravenientul este obligat să prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.
(8) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), atrage majorarea de drept a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce cu 30 de zile.”

Art. II – La data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, alineatele (3) şi (5) ale articolului 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi d), art.102 alin.(3) lit. c) şi art. 105 alin.(2) lit. a), precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) lit.a), b) şi e) şi art. 105 alin.(2) lit. b) şi c), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.”
Art. III – Procedura de înscriere în evidenţă a autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Sursa: Proiectul de lege, Nota de fundamentare